Generalforsamling 10-03-2015 i Majbølle Mølle.

Der var 14 medlemmer til spisning og 15 medlemmer til selve generalforsamlingen.

Dagsorden i følge vedtægterne:

1.  Valg af dirigent: Bjarne Albertsen vlev valgt som dirigent.
2.  Formandens beretning: Kirsten Gluud fremlagde bestyrelsens beretning, da vi var uden formand. Beretningen blev godkendt.
3.  Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.
4.  Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år: Jakob Gram fremlagde årets regnskab. Regnskabets blev rost og godkendt. Møllen har kr. 41.552,74 på kontoen for likvider.
Bjarne Albertsen stillede forslag om et nedvurdere Møllens værdi til 1 krone, men forsamlingen vedtog at bibeholde værdien kr. 140.000,-, som er ejendomsvurderingen.
5.  Fremlæggelse af budget for det nye år: Jakob Gram fremlagde budgettet for i år.
6.  Fastsættelse af næste års kontingent: Vedtaget som nuværende altså kr. 120,- pr. person.
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: Benny Jørgensen og Lis Jørgensen blev genvalgt. Bo Skov Andersen og Bjarne Kølle er valgt ind som nye medlemmer.
8.  Valg af suppleanter: Svend Erik Bech og Rene Rasmussen er valgt som suppleanter.
9.  Valg af 2 (to) bilagskontrollanter og én (1) bilagskontrollant-suppleant: Bjarne Albertsen og Knud Arne Pedersen blev genvalgt som bilagskontrollanter. Erik West blev valgt som bilagskontrollant-suppleant.
10. Eventuelt: Der blev diskuteret  fællesindkørsel samt opfordret til at yde hjælp omkring arbejdet på møllen.
 
Forsamlingen var afsluttet ca. kl. 20:15 og den nye bestyrelse afholder konstituerende møde den 23. marts 2015 kl. 19:00 i Majbølle Mølle.
 
   
   
   
Sponsorer:
B 59
Civilingeniører
   
© Majbølle Møllelaug