1 Valg af dirigent – Bjarne blev foreslået og vedtaget.
2 Formandens beretning – se bilag
Kommentarer til formandens beretning : der skal indkøbes nye borde til de nyindkøbte stole, Bo og Bramsen er på udkig efter dette (træplade og stålben) 
Efter udskiftning af stole er udlejningen nu reduceret til 35 personer.
3 Ingen indkomne forslag.
4 Regnskab for 2013 vedtaget uden kommentarer
5 Budget for 2014 gennemgået af kasserer med følgende kommentarer:
Et sideløbende regnskab for korn  skal fremadrettet lægges ind under hovedregnskabet, således at denne kasses overskud overføres til møllelaugets hovedregnskab senest den sidste hverdag i December i indeværende år, og kan da evt. hæves den første hverdag i Januar følgende år.
Dette er enstemmigt vedtaget.
6 Medlems kontingent er vedtaget til at være uændret og fortsætter derfor med at være 120 kr. årligt. Dette er ligeledes vedtaget enstemmig.
7. Valg til bestyrelse.
Da Bitten Rasmussen efter mange års tro tjeneste har valgt ikke at genopstille, var der en ledig post i bestyrelsen som blev modtaget af Jakob Gram som blev valgt ind.
 
Bestyrelsen se derefter således ud:
Tonny Bramsen, Kirsten Gluud, Ulla Andersen, Heidi Hansen, Allan Vanman, Lis Jørgensen og Jakob Gram.
 
Suppleanter: Benny Jørgensen og Svend Erik Bech
Valg af billagskontrollanter:
Knud Arne Petersen.
Bjarne Albertsen
 
EVT.
Det blev foreslået at der kigges på udlejningen med henblik på evt. justering af udlejningens pris samt udlejnings kriterier.
Der blev udtrykt stor tilfredshed med Bestyrelsens arbejde samt initiativer.
   
   
   
Sponsorer:
B 59
Civilingeniører
   
© Majbølle Møllelaug