Generalforsamling 2010

Punkt 1:  Jill H. blev valgt til dirigent.
Punkt 2: se vedhæftet side
Henning Ørting er, efter eget ønske, ikke mere i bestyrelsen, og 1 suppl. Ebbe Rysse er blevet bestyrelsesmedlem i stedet.
Punkt 3: Forslag til vedtægtsændring:
    Bestyrelsen forslår følgende ændring til vedtægternes § 12
”Majbølle Møllelaugs ophør”:

Hvis Majbølle Møllelaug ophører skal Majbølle Mølle vederlagsfrit overgå til Guldborgsund kommune, Region Sjælland eller anden offentlig institution. Såfremt ingen af disse ønsker at overtage Majbølle Mølle, skal Majbølle Mølle sælges i offentlig udbud til højestbydende og nettoprovenuet skal anvendes til kulturelle og sociale formål i det tidligere Majbølle Sogn.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 4: Fremlagt af Bent Gluver – kasserer.
    Se vedlagte regnskab:
    Det bemærkes at alle arrangementer giver overskud, så der er et pænt overskud.
Møllen er fint vedligeholdt og sker der uheld i større målestok, vil vi søge at få donationer til at dække udgifterne.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 5: Grundet system fejl kan der ikke lægges et skriftligt budget for det kommende år,
men Bent Gluver – kasserer fremlagde et mundtligt.
Der er ingen større arbejder på vej i Møllen og medlems antallet er stabilt  - 110 medlemmer, derfor kommer det kommende budget til at være som det foregående års.

Budgettet blev godkendt.

Der var ros til kassereren for Regnskab og Budget.

Punkt 6: bestyrelsen foreslår en minimal forhøjelse af kontingent for 2011 fra 110,- kr.
til 120,00 kr. årligt pr. medlem.

Denne kontingentforhøjelse blev vedtaget.
Punkt 7:  valg
På valg er Jill Holmberg, Bo Andersen og Jakob Gram, der alle er villige til genvalg.
Alle blev genvalgt.

Punkt 8: valg
    bestyrelsen forslår valg af Britta Teilmann
    Britta Teilmann blev valgt.

Punkt 9: valg
Bestyrelsen forslår genvalg til bilagskontrollanterne Bitten Rasmussen og Jytte Drost og genvalg til suppleanten Britta Teilmann.
Alle blev genvalgt.

Punkt 10: evt.
Bjarne foreslog at kommende visioner bør omfatte en evt. sammenkobling af møllelauget og andre foreninger i området. Dette for at styrke det sociale samarbejde i Majbølle og omegn.
Forslag om at afholde Sankts Hans bål ved Møllen.
Bestyrelsen ser på sagen.

Jytte mener at det kan blive meget svært at lave samarbejde med andre foreninger, da der lige nu ikke er tanker denne retning.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30

   
   
   
Sponsorer:
B 59
Civilingeniører
   
© Majbølle Møllelaug