Generalforsamling 2009

1. Som dirigent valgtes Egon Nielsen.

2. Formanden redegjorde for Møllens aktiviteter i 2008. Der har ikke været større skader eller reparationer. Kværnen i forrummet er blevet taget ned og givet til Herluflille Mølle. Vi har fået nye skabe fra Mølleskolen i Horreby og har købt en ny flagstang (den gamle var rådnet op). Medlemstallet er ca. 100. Møllen har været udlejet 10 gange. Der har været afholdt Mølledag, fællesspisning for byens borgere med ca. 30 deltagere, kirkekaffe i forbindelse med høstgudstjenesten samt julemarked med ca. 700 gæster og godt 25.000,- kr. i overskud. Beretningen blev godkendt.

3.  Der var ingen indkomne forslag.

4. Kassereren gennemgik regnskabet, der p.g.a. returmoms udviste et pænt overskud på godt 45.000,00 kr. En stor post i regnskabet er forsikringerne (brand og erhverv) og det blev foreslået at det skulle undersøges om det kunne gøres billigere og hvad en eventuel stormskadeforsikring ville koste. Ligeledes blev det foreslået at obligationsbeholdningen kigges efter – måske kan der opnås et bedre afkast ved at flytte til andet pengeinstitut. Regnskabet blev godkendt.

5. Kassereren fremlagde budget for 2009 og dette blev godkendt.

6. Bestyrelsen foreslår – finanskrisen taget i betragtning – at kontingent for år 2010 fastholdes uændret på 110,00 pr. person. Dette blev vedtaget.

7. Lotte Bech og Peter Flittner blev genvalgt. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Bent Gluver og Henning Ørting.

8. Som suppleanter blev Ebbe Rysse genvalgt og Elsebeth Gram Nordstrøm nyvalgt.

9. Der var genvalg til de 2 bilagskontrollanter og til suppleanten.

10.  Formanden takkede den afgående kasserer og overrakte en lille gave. Formanden omtalte også den planlagte terrasse bag Møllen og at det i år er 20. gang der holdes julemarked i Majbølle Mølle, så alle sejl skal sættes til.

Til slut takkede formanden alle der i årets løb har været med til at hjælpe Møllen i forbindelse med arrangementer, arbejdsdage og julemarked og takkede Lotte og Peter for god mad til generalforsamlingen.

Majbølle, den 7. marts 2009

Bo Skov Andersen, formand  *  Jill Holmberg, sekretær
   
   
   
Sponsorer:
B 59
Civilingeniører
   
© Majbølle Møllelaug