Medlemskab af Majbølle Møllelaug koster 130,- kroner pr. år.
 
For det får man adgang til generalforsamlingen og dermed indflydelse på fremtidige beslutninger der skal træffes.
Medlemmer kan modtage Nyhedsbreve 10-12 gange årligt via email, samt Mølleposten når den udgives.
Men ikke mindst får medlemmerne ret til at leje møllen som selskabslokale til en meget billig pris. Se mere under punktet udlejning.
 
Henvend dig til laugets kasserer her: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  
VEDTÆGTER FOR MAJBØLLE MØLLELAUG (Revideret 18-03-2013)
 
§ 1 Navn og hjemsted
 Den selvejende institutions navn er Majbølle Møllelaug. Hjemsted i Majbølle, Guldborgsund kommune. Laugets adresse er Majbølle Mølle, Majbølle Byvej 82, 4862 Guldborg.
 
§ 2 Formål
 Lauget har til formål at bevare Majbølle Mølle som et historisk mindesmærke og en turistmæssig attraktion samt for lokalhistorisk og kulturelt kendskab.
 
§ 3 Medlemsforhold
 Som medlemmer kan optages:
 - enkeltpersoner
 - foreninger, firmaer og selskaber
 der har vist interesse i og vil arbejde for Majbølle Mølles bevarelse.
Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med angivelse af navn, adresse og eventuelt telefonnummer. Ved indmeldelsen betales det af generalforsamlingen for året fastsatte kontingent, uanset indmeldelsestidspunktet. Kontingentet skal være indbetalt senest den 31. januar.
Medlemmerne har ingen andel i møllelaugets formue eller overskud, ligesom de ikke hæfter for møllelaugets gæld eller underskud.
 
§ 4 Bestyrelsen
Laugets daglige ledelse ind- og udadtil samt formueforvaltning varetages af en bestyrelse på indtil 7 (syv) medlemmer, minimum 5 (fem), der vælges for 2 (to) år ad gangen, 2 (to) suppleanter, der vælges for 1 (et) år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valget sker på den ordinære generalforsamling af henholdsvis 4 (fire) og 3 (tre) bestyrelsesmedlemmer samt 2 (to) suppleanter.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valgene af funktioner kan være sammenfaldende, dog kan formands- og kassererposten ikke bestrides af den samme person.
Bestyrelsen kan ved et minimum, om fornødent, supplere sig i funktionsåret både med hensyn til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent eller mindst 3 (tre) medlemmer fra bestyrelsen kræver det, dog mindst 4 (fire) gange årligt.
Der skal føres beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referat fremlægges til godkendelse ved næstkommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig når der er mindst 5 (fem) medlemmer til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
§ 5 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er møllelaugets øverste myndighed. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang. Hvert medlem har kun én (1) stemme. Kollektivt indmeldte foreninger, firmaer samt selskaber har ligeledes kun én (1) stemme uanset fremmødte repræsentanter for disse.
ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal og indvarsles senest 14 (fjorten) dagen inden afholdelsen ved annoncering i Mølleposten. Senest 14 (fjorten) dage før generalforsamlingen afholdes skal medlemmerne give bestyrelsen endelig besked om deltagelse deri.
Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest otte ( 8) dage inden generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen kan kun ske ved personlig fremmøde eller ved skriftlig tilkendegivelse, der skal være formanden i hænde senest 8 (otte) dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
Dagsorden på ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 
1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Indkomne forslag
4.  Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år
5.  Fremlæggelse af budget for det nye år
6.  Fastsættelse af næste års kontingent
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
8.  Valg af suppleanter
9.  Valg af 2 (to) bilagskontrollanter og én (1) bilagskontrollant-suppleant
10. Eventuelt
 
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Skal afholdes når et flertal i bestyrelsen beslutter det eller når mindst 1/3 af de stemme-berettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter forslag herom. Der indkaldes med mindst 8 (otte) dages varsel ved annoncering i Mølleposten og inden 30 dage efter andragendets modtagelse. Senest 8 (otte) før skal medlemmerne give bestyrelsen endelig besked om deltagelse deri.
 
§ 7 Afstemning
De på den ordinære- og ekstraordinære generalforsamling sager afgøres ved almindelig stemme-flertal, såfremt der ikke er tale om § 11 og § 12.
Såfremt mindst én (1) af de fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen fremsætter ønske om skriftlig afstemning skal den efterkommes.
 
§ 8 Regnskab og formue
Majbølle Møllelaugs regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. 
Før den ordinære generalforsamling skal regnskabet være revideret af de valgte bilagskontrollanter, der ikke må være bestyrelsesmedlemmer.
Majbølle Møllelaugs formue skal anbringes på en konto i et pengeinstitut lydende på følgende navn og adresse: Majbølle Møllelaug v/den til enhver tid siddende kasserers navn og adresse. Kassereren må have en kontantbeholdning liggende til afholdelse af diverse udgifter.
 
§ 9 Ejendomsforvaltning og ejerforhold
Majbølle Mølle med tilhørende grund og bygninger samt diverse inventar ejes af Majbølle Møllelaug, der også administrerer dette.
 
§ 10 Eksklusion
Hvis et medlem modarbejder møllelaugets interesser og formålsparagraf, og bestyrelsen enstemmigt beslutter det, eller mindst 1/5 af samtlige medlemmer skriftligt over for formanden fremsætter ønske herom, kan pågældende medlem udelukkes af møllelauget med øjeblikkelig virkning. Udelukkelsen skal dog godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Det ekskluderede medlem har taleret på den pågældende generalforsamling indtil eksklusionen er stadfæstet. Ved afstemning om eksklusion har medlemmet ikke stemmeret. Det ekskluderede medlem har ikke krav på tilbagebetaling af de allerede betalte kontingent.
 
§ 11 Vedtægtsændringer
 Til vedtagelse af ændringer kræves at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer går ind herfor samt at mindst 10 (ti)% er mødt op på generalforsamlingen.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 3 (tre) uger efter. Den efterfølgende generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
 
§ 12 Majbølle Møllelaugs ophør
 Hvis Majbølle Møllelaug ophører skal Majbølle Mølle vederlagsfrit tilbageskødes den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 36 a, med mindre Majbølle Møllelaugs drift overgår til Sakskøbing (fremover Guldborgsund) kommune eller til Storstrøms amtskommune (fremover Region Sjælland) eller anden offentlig institution.
Således forelagt for og vedtaget af Majbølle Møllelaugs generalforsamling den 3. februar 2005. 
 
Opdateret, renskrevet og tilrettet den nye storkommune/region (§ 1 og § 12) på bestyrelsens anmodning (møde den 21. februar 2008).
 
§ 13. Hæftelser og tegningsregler
 stk. 1 - Foreningen tegnes af formanden. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden. 
 stk. 2 - For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2013. 
  
På bestyrelsens vegne 
Majbølle Møllelaug